Dla Narzeczonych

Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia.

To przymierze zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu, w którym udziela On małżonkom wielu łask oraz umacnia ich wzajemną miłość i wierność.

W Starym Testamencie małżeński związek mężczyzny i kobiety był obrazem przymierza Boga ze swoim ludem. We wzajemnej miłości małżonków odnajdywano podobieństwo do miłości Boga do ludzi. Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej  (Katechizm Kościoła Katolickiego 1604).

W Nowym Testamencie Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zawarł Nowe Przymierze w którym On sam stał się prawdziwym Oblubieńcem Kościoła – nowego Ludu Bożego.

Miłość małżonków ma być obrazem absolutnej, wiernej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg kocha człowieka. Ta miłość, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowania stworzenia. (KKK1604)

Do kancelarii narzeczeni zgłaszają się osobiście przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem. Na 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa spisany zostanie protokół przedślubny.

WYMAGANE DOKUMENTY DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

  • Dowody osobiste narzeczonych.
  • Świadectwa chrztu narzeczonych („nie starsze” niż 3 miesiące pobiera się w miejscu chrztu św. narzeczonego/narzeczonej)
  • Świadectwo przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, lub adnotacja na świadectwie chrztu św.
  • Świadectwo nauki religii (z ostatniego etapu nauki)
  • Dokument odbycia nauk przedmałżeńskich
  • Do ślubu konkordatowego potrzebne są zaświadczenia z USC (3 egz.), – zachowują swą ważność przez 6 miesięcy (Jeżeli małżeństwo cywilne zawarte zostało już wcześniej, należy wtedy dostarczyć dokument z USC potwierdzający zawarcie takiego małżeństwa).
  • zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi
  • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych 2 spowiedzi przedślubnych

„Prekany” – przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa, odbywają się w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin NAZARET w Wieluniu. Zapisy i inne informacje znajdziesz na stronie:  https://pl-pl.facebook.com/kursyprzedmalzenskiewielun/